MŠ Pampeliška

Aktuality

(29. 05. 2018)

Vážení rodiče,

níže je pro vás text nového souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nutný ve školce vyplnit a podepsat. Zároveň po podpisu tohoto dokumentu obdržíte přihlašovací údaje pro prohlížení fotek ve fotogalerii.

Děkujeme za pochopení :-)

Informovaný souhlas

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace  (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém

dítěti______________________________________________  nar. __________ ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (osobní údaje tipu: jméno, příjmení, trvalý či přechodný pobyt, telefon, fotografie – podobizna)

- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace,

- provedení psychologických vyšetření,

- pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, včetně webu školy a na facebooku školy

- případné úrazové a cestovní pojištění žáků

- pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, exkurze…)

- dávám souhlas mateřské škole s průběžnou spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jablonci nad Nisou a jinými odbornými zařízeními v rámci celé třídy mateřské školy.

- Též dávám souhlas pro používání kamerového systému s cílem zajistit nezbytnou ochranu majetku a práv dětí, zaměstnanců a dalších osob pobývajících v prostorách školy. Systém slouží zejména na ochranu majetku dětí, resp. jejich zákonných zástupců, majetku zřizovatele, školy a osob pobývajících v budově školy a předcházení výskytu rizikového chování a pohybu nežádoucích osob. Kamerový systém zasahuje co nejméně do soukromí všech monitorovaných osob.

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V Jablonci nad Nisou dne___________________

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
  • Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „Účelem zpracování osobních údajů je“. Bez souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není možno ze strany Správce naplnit předmět účelu zpracování osobních údajů.
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – Ing. Zbyněk Vavřina, e-mail: vavrina.gdpr@gmail.com.
  • Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
  • Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
Zpět