MŠ Pampeliška

Aktuality

(08. 10. 2018)

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

SMETANOVA 66, 466 01 JABLONEC NAD NISOU

TEL. 602 102 833

E-MAIL: poradna@pppjbc.cz

 

Kromě vyšetření nabízíme tyto další služby:

Bezplatně v rámci standardní poradenské péče pro naše klienty,

vyšetřené v PPP, nabízíme:

 

Nabídka pro děti, žáky a studenty

(Zařazení do programů není nárokové. O zařazení rozhoduje odborný pracovník PPP. Klienti budou v případě zájmu zařazeni na základě závažnosti diagnostikovaných obtíží, pořadí přihlášení, kapacitních možností PPP a důslednosti docházky a spolupráce - tzn. v případě neodůvodněných absencí nebo neplnění cvičení nutných provádět pravidelně doma s rodiči budou z této péče vyřazeni a místo bude poskytnuto spolupracujícím klientům) 


 

MAXÍK

 

Individuální ucelený stimulační program pro předškoláky (od 5 let), pro děti s odkladem školní docházky nebo prvňáčky. Probíhá v 10 na sebe navazujících lekcích. Je zaměřen na rozvoj grafomotoriky, zrakového i sluchového vnímání, paměti, vizuomotoriky, prostorové orientace, koncentrace pozornosti, nácvik pohybových stereotypů a dalších oblastí, které dítě potřebuje pro úspěšný začátek ve škole.

Dítě pracuje pravidelně doma s rodičem pod vedením a kontrolou speciálního pedagoga s pomocí postupně předávaných materiálů - k tomu slouží pravidelné konzultace v PPP. 

Program je zdarma, je nutné uhradit nakopírované materiály ve výši  100 Kč (kopírování, tonery). 

 

 

Už půjdu do školy.....aneb z předškoláka školákem

 

10 setkání je určeno děti v předškolním věku, které v příštím roce budou nastupovat do první třídy ZŠ, včetně dětí, u kterých probíhá  odklad školní docházky. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod, které jsou pro rozvoj dovednosti v dané oblasti vhodné. Každé z dětí obdrží vlastní portfolio předškoláka. Pravidelná týdenní setkání jsou věnována rozvoji sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) dovedností, komunikační dovednosti, všeobecné znalosti.

Program je zdarma, je nutné uhradit nakopírované materiály a nákup pomůcek v celkové výši  300 Kč. 

 

Percepční a motorická nápravná cvičení

Setkání jsou formou individuálních konzultací za přítomnosti dítěte i rodiče (rodičům je zde vysvětlen a předveden způsob práce, které se pak společně s dítětem věnují doma). Délka sezení 30 minut. Cvičení je určeno pro předškolní a školní děti (zejména 1. – 3. třída), u nichž se objevují chyby v příjmu a zpracování informací, vyskytují se nepřesnosti při provádění určitých úkonů – zaznamenáváme sníženou úroveň rozvoje dílčích funkcí, které jsou potřebné pro bezproblémové zaškolení dítěte i pro jeho celkový zdravý vývoj.

Jedná se o ucelený program cvičení, která jsou zaměřena na posílení, zkvalitnění nebo znovuvytvoření nervových spojů, které jsou základem pro kvalitní příjem informací a pozitivně ovlivňují jejich zpracovávání a následné využití v praxi. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Práce s tímto programem spočívá v několikaměsíční každodenní desetiminutové systematické práci rodiče s dítětem podle instrukcí, které jim jsou předány na individuálních konzultacích. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena především na oblasti zrakové a sluchové percepce, vizuomotorickou koordinaci, oblast prostorové orientace, intermodality a seriality, grafomotorické dovednosti a koncentraci pozornosti. Program uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte. 

Před zapojením do programu je nutné předchozí vyšetření v PPP.

Program je zdarma, je nutné uhradit nakopírované materiály ve výši  100 Kč (kopírování, tonery).

 

Nadstandardní péče za úplatu mimo pracovní dobu PPP

- nabízíme nejen klientům PPP:

 

Logopedická péče 

 

Je poskytována kvalifikovanou speciální pedagožkou se státní zkouškou z logopedie. Závažné případy jsou doporučovány ke klinickému logopedovi. Péče probíhá podle domluvy 1x týdně v odpoledních hodinách.

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za lekci: 300 Kč

Hláskař -    trénink jazykových schopností podle D. B. El´konina 

Program pro předškolní děti, rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopnosti důležité pro pozdější nácvik čtení a psaní. Jedná se o metodu k podpoře schopnosti fonematického uvědomování si hláskové struktury slova, důležité k porozumění čtení a předpokladům gramotnosti.  Systematickým tréninkem stimuluje u všech dětí tzv. předčtenářské dovednosti, motivuje dítě více k učení. Pomáhá dětem s obtížemi v oblasti mluvené řeči – logopedickým klientům, dětem s nerozvinutým jazykovým citem, s vývojovým deficitem směřujícím k poruchám čtení a psaní. V rámci preventivní péče lze program nabídnout také dětem  kulturně a sociálně znevýhodněným, i dětem z bilingvního prostředí, k posílení jazykových schopností v jazyce, ve kterém se budou vzdělávat. Hláskař rozvíjí osobnost dítěte, jeho pozornost, soustředění, kritické myšlení, sebekontrolu, samostatnost, ale i schopnost spolupráce a  komunikaci s ostatními dětmi.

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za cyklus 20 setkání včetně pomůcek:  3000 Kč. V případě nutnosti doplnit o další setkání (po dohodě s rodiči) cena za jednotlivé setkání:  150 Kč.

Mámo, táto, pojďte si hrát na školu

 

Určeno pro rodiče dětí v předškolním věku, včetně dětí, u kterých probíhá  odklad školní docházky. Nemusí se jednat o klienty PPP. Programu předchází orientační vyšetření dítěte  ke zmapování případných oslabení rozvoje dílčích dovedností. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod práce s dítětem. Rodiči budou podrobně vysvětleny metody rozvoje sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) dovedností, komunikačních dovedností, všeobecných znalostí a  obdrží vlastní portfolio předškoláka

Cena za cyklus 10 setkání včetně pomůcek:  1500 Kč. 

 

 

EEG - biofeedback

EEG biofeedback je metoda psycho - fyzioterapie, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

 EEG-biofeedback trénink u nás používáme na řešení těchto potíží: špatná pozornost (např. u dětí s ADHD), úzkosti, nezvládání stresu, řešení potíží se spánkem (obtížné usínání, předčasné probouzení), zlepšení sebeovládání (při tendenci k výbuchům emocí), bolesti hlavy, dyslexie (a ostatní dys poruchy) - vhodné spojit se speciálně -pedagogickou nápravou, doplněk při nápravě vad řeči (zadrhávání, dysfázie)

Klientovi na hlavu přiložíme malý snímač (EEG elektroda), který monitoruje aktivitu vybrané oblasti mozku, oblast se mění dle účelu tréninku. Vlastní cvičení spočívá v počítačové hře, v níž klient sbírá body, pokud centrum mozku pracuje správně. Učíme tak mozek pracovat správným způsobem a zároveň potlačujeme nežádoucí aktivitu. Jedná se podvědomé učení, při kterém se množí počet zapojení nervových vláken v dané oblasti a zlepšuje se tak její funkce. Sezení jsou příjemná, ale je nutná spolupráce a snaha dítěte, proto se metoda hodí zejména pro ty děti, které chtějí své potíže vyřešit. Doporučuji, aby v den tohoto tréninku už dítě nešlo na další kroužky, sportovní tréninky, ale mohlo odpočívat.

Během vstupního sezení vám metodu předvedu, sdělím potřebný počet sezení pro úpravu konkrétních potíží dítěte, provedu vstupní měření, nastavím tréninkový plán. Trénink si mohou vyzkoušet i rodiče. Počet sezení, který bude potřeba ke zlepšení, se odvíjí od závažnosti potíží a dozvíte se ho při úvodní konzultaci. U lehkých potíží je potřeba ke zlepšení obvykle 20 sezení. 

Cena: 1. zkušební sezení s konzultací a vstupním měřením 300 Kč, cyklus 10 sezení za 3000 Kč.

 

 

Pedagogicko psychologická poradna Jablonec nad Nisou

nabízí dvě varianty intervence pro MŠ

 

 • služby, které se konají v rámci poradny a jsou zdarma.

 • služby, které jsou nadstandardní a tudíž placené.

 

Poradenské služby

 

Přednáška pro rodiče v MŠ

 • pracovnice/pracovník PPP přijede přímo do MŠ, na předem domluvený termín a povede přednášku na téma školní zralost, informace o možnostech další intervence v PPP, apod. Lze kombinovat také s tripartitami, poradenstvím ohledně IVP a jiných záležitostí, avšak je třeba tuto skutečnost vždy dopředu ohlásit příslušné pracovnici/pracovníkovi. Přednáška trvá od60 - 120 minut, dle možností školky a zájmu rodičů. Konkrétní náplň lze vždy po dohodě s vedením MŠ upravit, tak aby vyhovovala co nejvíce oběma stranám.

 

Screening připravenosti pro nástup do ZŠ

 • rodič se může sám, nebo na doporučení MŠ objednat na screening, který mapuje připravenost pro nástup do ZŠ. Tento screening se odehrává v prostorách PPP v předem domluveném termínu v dopoledních hodinách. Rodič objednává své dítě sám,, v poradně je přítomen závěru vyšetření a konzultaci výsledků. Celkový čas screeningu i s konzultací je cca 2 hodiny. Screening probíhá nejdříve skupinově (max 5 dětí), poté individuálně + konzultace výsledků. Vhodné období podzim/zima.

 

Pravidelné workshopy

 • pro zájemce a účastníky screeningů nabízí poradna na konci každého měsíce pravidelný workshop, který bude zacílen zejména na rozvoj dílčích dovedností (rodiče o nich jsou informování na přednáškách v rámci MŠ). Workshop lze individualizovat s ohledem na výsledky screeningu. Při tomto setkání jsou přítomni i děti, i jejich rodiče. To, co bylo teoreticky řečeno na přednášce, workshop zasadí do praktického rámce.

 

Aktuálně jsou zatím vypsané tyto termíny : 29.10, 26.11, 10.12. 2018, 21.1.2019 od 16.00. Doba trvání cca 2 hodiny.

PPP si vyhrazuje právo nekonat workshop v případě malého počtu zájemců. Vyhověno však bude všem klientům a v případě velkého zájmu naopak PPP přidá termíny.

 

Individuální nápravy

 • další z variant je individuální náprava, která je s ohledem na výsledky screeningu vedena tak, aby došlo k nápravě dílčích nedostatků. Četnost a čas je vždy na konkrétní domluvě pracovnice/pracovníka PPP s rodiče. Probíhá však v časovém rozmezí od 12.30 - 15.30.

 

MAXÍK

 • stimulační program, který se v 15. lekcích snaží o rozvoj všech dílčích dovedností. Rodič dostává na každé konzultaci návod a materiály, se kterými poté s dítětem pracují doma po dobu, na které se domluví s pracovníkem/pracovnicí PPP. Při první konzultaci probíhá krátké vyšetření (nahradit jej může screening) a při následných setkáních vždy probíhá kontrola správnosti plnění daných úkolů a rozvoj dílčích dovedností. Další práce je pak upravována dle potřeb. Návštěva tohoto programu je zdarma, rodič však hradí náklady na kopírování cca 100,-.

 

Vyšetření školní zralosti přímo v MŠ

 • na jaře 2019 lze přímo v MŠ vyšetřovat školní zralost. Pro toto vyšetření je však nutné uzpůsobit podmínky pro pracovnice/pracovníky PPP tak, aby bylo možné vykonávat plnohodnotně svou práci. Zejména hovoříme o klidné prostředí, nutné zajistit také prostory, kde budou moci býti během vyšetření přítomni rodiče. Poradna se však nezříká klasického vyšetřování školní zralosti přímo v PPP na jaře 2019.

   

 

Nadstandardní péče PPP

 

LOGOPEDICKÁ PÉČE

-Je poskytována kvalifikovanou speciální pedagožkou se státní zkouškou z logopedie. Závažné případy jsou doporučovány ke klinickému logopedovi. Péče probíhá podle domluvy 1x týdně v odpoledních hodinách. PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP. Cena za lekci: 300 Kč

HLÁSKAŘ – TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D. B. EL´KONINA

 • Program pro předškolní děti, rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopnosti důležité pro pozdější nácvik čtení a psaní. Jedná se o metodu k podpoře schopnosti fonematického uvědomování si hláskové struktury slova, důležité k porozumění čtení a předpokladům gramotnosti. Systematickým tréninkem stimuluje u všech dětí tzv. předčtenářské dovednosti, motivuje dítě více k učení. Pomáhá dětem s obtížemi v oblasti mluvené řeči – logopedickým klientům, dětem s nerozvinutým jazykovým citem, s vývojovým deficitem směřujícím k poruchám čtení a psaní. V rámci preventivní péče lze program nabídnout také dětem kulturně a sociálně znevýhodněným, i dětem z bilingvního prostředí, k posílení jazykových schopností v jazyce, ve kterém se budou vzdělávat. Hláskař rozvíjí osobnost dítěte, jeho pozornost, soustředění, kritické myšlení, sebekontrolu, samostatnost, ale i schopnost spolupráce a komunikaci s ostatními dětmi.

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP.

Cena za cyklus 10 setkání včetně pomůcek: 1500 Kč. V případě nutnosti doplnit o další setkání (po dohodě s rodiči) cena za jednotlivé setkání: 150 Kč.

MÁMO, TÁTO, POJĎTE SI HRÁT NA ŠKOLU

 • Určeno pro rodiče dětí v předškolním věku, včetně dětí, u kterých probíhá odklad školní docházky. Nemusí se jednat o klienty PPP. Programu předchází orientační vyšetření dítěte ke zmapování případných oslabení rozvoje dílčích dovedností. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod práce s dítětem. Rodiči budou podrobně vysvětleny metody rozvoje sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) dovedností, komunikačních dovedností, všeobecných znalostí a obdrží vlastní portfolio předškoláka.

Cena za cyklus 10 setkání včetně pomůcek: 1500 Kč.

EEG – BIOFEEDBACK

 • EEG biofeedback je metoda psycho – fyzioterapie, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně “rozladění”) svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

EEG-biofeedback trénink u nás používáme na řešení těchto potíží: špatná pozornost (např. u dětí s ADHD), úzkosti, nezvládání stresu, řešení potíží se spánkem (obtížné usínání, předčasné probouzení), zlepšení sebeovládání (při tendenci k výbuchům emocí), bolesti hlavy, dyslexie (a ostatní dys poruchy) – vhodné spojit se speciálně -pedagogickou nápravou, doplněk při nápravě vad řeči (zadrhávání, dysfázie).

Klientovi na hlavu přiložíme malý snímač (EEG elektroda), který monitoruje aktivitu vybrané oblasti mozku, oblast se mění dle účelu tréninku. Vlastní cvičení spočívá v počítačové hře, v níž klient sbírá body, pokud centrum mozku pracuje správně. Učíme tak mozek pracovat správným způsobem a zároveň potlačujeme nežádoucí aktivitu. Jedná se o podvědomé učení, při kterém se množí počet zapojení nervových vláken v dané oblasti a zlepšuje se tak její funkce. Sezení jsou příjemná, ale je nutná spolupráce a snaha dítěte, proto se metoda hodí zejména pro ty děti, které chtějí své potíže vyřešit. Doporučuji, aby v den tohoto tréninku už dítě nešlo na další kroužky, sportovní tréninky, ale mohlo odpočívat.

Během vstupního sezení vám metodu předvedu, sdělím potřebný počet sezení pro úpravu konkrétních potíží dítěte, provedu vstupní měření, nastavím tréninkový plán. Trénink si mohou vyzkoušet i rodiče. Počet sezení, který bude potřeba ke zlepšení, se odvíjí od závažnosti potíží a dozvíte se ho při úvodní konzultaci. U lehkých potíží je potřeba ke zlepšení obvykle 20 sezení.

Cena: 1. zkušební sezení s konzultací a vstupním měřením 300 Kč, cyklus 10 sezení za 3000 Kč.

 

 

 

Zpět