MŠ Pampeliška

Aktuality

(12. 04. 2019)

Potvrzení lékaře

 

Dítě_________________________________________________nar.:_______________________

 

Bytem______________________________________zákonný zástupce dítěte___­­­­­_____________

 

Stvrzuji, že výše jmenované dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle očkovacího kalendáře, příp. je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.(nehodící se škrtněte)

 

  • Vyžaduje dítě speciální péči v oblasti zdravotní či tělesné, trpí dítě chronickým onemocněním, jsou odchylky v psychomotorickém vývoji ? (nepovinný údaj) :

 

__________________________________________________________________________ 

 

Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

                                                                                   

ANO   NE – nehodící se škrtněte

 

Toto potvrzení se vydává zákonnému zástupci na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, v souvislosti s podáním žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Jablonec nad Nisou _________________                                       ___________________________

                                                                                                          podpis a razítko dětského lékaře

Zpět