MŠ Pampeliška

Aktuality

(18. 08. 2020)

Je potřeba, aby každé dítě mělo v šatně v igelitovém pytlíku s cedulkou jména dítěte pohotovostní roušku !

Více čtěte níže. 

Nařízení ředitelky 02/2020

Provoz Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace  v období mimořádných opatření do konce školního roku 2020/2021

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17.8.2020 - https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Toto nařízení se může měnit v závislosti na změnách šíření nákazy a závazných pravidlech Krajské hygienická stanice (KHS) nebo Ministerstva zdravotnictví (MZd.)

Provoz mateřské školy

Školní rok bude plánovaně zahájen 1. 9. 2020.

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny

 • § V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. Ochrana dýchacích cest (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena dle pokynů a v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. Semafor Ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf ) a dále v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS. Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. Lokální vývoj situace v rámci

 

Do mateřské školy nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění!

 • Pokud si osoba není jistá svým zdravotním stavem (zatím bez příznaků, bez potvrzení nemoci), žádáme, aby si preventivně na vstup do mateřské školy (vyzvednutí dítěte) vzala ochranu úst a nosu a před vstupem do mateřské školy si desinfikovala ruce a ve školce se zdržovala minimální dobu. V případě nákazy respiračním onemocněním – nevstupujte do prostor mateřské školy!!! Buďme, prosím, zodpovědní!

 

Standard úklidu a hygienická pravidla

 • U vstupu do budovy školy je k dispozici desinfekce rukou
 • Děti si před vstupem do třídy myjí ruce vodou a mýdlem.
 • Učebny se pravidelně častěji větrají.
 • Pravidelně se desinfikují kliky a vypínače.
 • Další pravidla jsou stanovena standartním školním řádem s přihlédnutím ke zvýšené pečlivosti v oblasti hygieny.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • § Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)
 • § Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), (nadále platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto prostor), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěn do třídy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a k izolaci od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem.
 •  V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti 8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • § Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a?dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • § Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

 

Výskyt onemocnění Covid-19 u dítěte nebo zaměstnance školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí ve třídě, způsob školního stravování, sportovní aktivity a především místní epidemiologickou situaci.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.
 • § Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem - U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné - pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 • U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.
 • § V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a?s?ohledem na jejich individuální podmínky.
 • Zde uvedená pravidla vycházejí z připravované novely školského zákona. Povinnost škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem lze odvodit již ze současného znění školského zákona, povinnost dětí/žáků/studentů distančně se vzdělávat bude vyplývat z novely školského zákona.
 •  ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
 • § Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v?karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k?výuce apod.); v?tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v?daném období je z?pohledu právních předpisů v?obdobné situaci jako v?případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
 • § Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
 • Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

 

Školní stravování

 

 • Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
 • Důraz na nutnost mytí rukou před odebráním stravy
 • Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (svačiny).
 • Pokud si rodič potřebuje vyzvednout „neomluvený“ oběd, dá předem vědět paní učitelce, která zajistí informování paní kuchařky. Rodič přijde k postrannímu vchodu do kuchyně, zazvoní, vyčká příchodu paní kuchařky, která převezme donesené nádoby, rodič počká před vchodem na naplnění nádob a jejich zpětné převzetí.

 

Děti a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí  

 

 

Cestování do zahraničí

 

 • Cestování skupin dětí a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající (viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ ). Samozřejmě platí dříve uvedená doporučení (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle semaforů Ministerstva zahraničních věcí a MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce – nutno pravidelně sledovat)

 

Úplata za vzdělávání a stravování

 

 • § Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

 

V Jablonci nad Nisou 18.8.2020                                            Bc. Kateřina Sýkorová, ředitelka školy

Zpět