MŠ Pampeliška

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

ODBORNĚ A S LÁSKOU
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004698
je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostní a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství, a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítě, žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – 4 pedagogové

Program bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ  - 7 pedagogů

a) Čtenářská pregramotnost
b) Matematická pregramotnost
c) Inkluze

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z následujících oblastí:
a) čtenářská pregramotnost;
b) matematická pregramotnost;
c) inkluze

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – 7 pedagogů
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 6x
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ – 2 pedagogové
Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku. Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností logopedického asistenta v mateřské škole.

Individualizace vzdělávání v MŠ – 2 pedagogové
Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – 12 hodin
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.