MŠ Pampeliška

Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena obcí 1.1.2010 dne 22.10.2009 zřizovací listinou jako příspěvková organizace, pro zajištění předškolního vzdělávání dětí. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:
Mateřská škola
Odloučené pracoviště Sokolí 9
Školní jídelna
4. Kontaktní spojení Podatelna: Lovecká 249/11, 466 01, Jablonec nad Nisou
Telefon: 00420 734 315 545
Odloučené pracoviště: 00420 734 315 548
Email: mslovecka@seznam.cz
www.mspampeliska.eu
Datová schránka: 92wmq93
4.1 Kontaktní poštovní adresa Lovecká 249/11
Jablonec nad Nisou
466 01
Jablonec nad Nisou 1
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Je totožná s adresou podatelny organizace.
4.3 Úřední hodiny Podatelna
Pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod.
4.4 Telefonní čísla Mateřská škola - 00420 734 315 545
Odloučené pracoviště Sokolí 9 -  00420 734 315 548
4.5 Adresa internetových stránek   www.mspampeliska.eu
4.6 Adresa podatelny Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny   mslovecka@seznam.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 92wmq93
5. Případné platby lze poukázat 43-6364810247/0100 (Komerční banka, a.s.)

Dále jsou umožněny platby v hotovosti čtvrtek 11-15 hodin na podatelně organizace.
6. IČO 72048069
7. Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Školní řád
Provozní řád
Spisový řád
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rozpočet
Zřizovací listina
9. Žádosti o informace Žádosti se podávají:
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na mslovecka@seznam.cz
10. Příjem podání a podnětů Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na mslovecka@seznam.cz
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí https://www.zakonyprolidi.cz/
11.2 Vydané právní předpisy Organizační řád školy
Školní řád školy
Směrnice k poskytování informací
Spisový a skartační řád
Provozní řád
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.