MŠ Pampeliška

Partnerská spolupráce s německou mateřskou školou Ki-ta Knirpsenland v Oderwitz

V obou zařízeních se děti seznamují s jazykem druhé země – v MŠ Pampeliška byla ve šk. roce 2008/09 založena třída, ve které se děti denně v různých časových blocích seznamují s němčinou. Třídu navštěvují děti ve věku 3 – 6 let. V Ki-ta Knirpsenland se děti v předškolním oddělení seznamují s českým jazykem 1x týdně.

Od roku 2007 se děti a učitelky vzájemně pravidelně navštěvují - takto vznikají nové přátelské a sociální vztahy, přesahující hranice své země a děti získávají povědomí o životě svých kamarádů.

Kolektivy obou předškolních zařízení úzce spolupracují – připravují vzájemná setkání, zúčastňují se dalšího vzdělávání, probíhají vzájemné hospitace a výměna zkušeností. Obě zařízení se společně zapojila do ekologicko-geografického projektu „Putování skřítka Javorníčka“.

Rodiče obou předškolních zařízení mají o partnerskou spolupráci velký zájem – české i německé rodiny se sešly při příležitosti svátku rodiny v Oderwitz a Dne dětí v Oderwitz i Jablonci nad Nisou


Cíl projektu:

  • Pravidelným vzájemným setkáváním s německými dětmi a p. učitelkami budovat povědomí o životě dětí v zahraničí, možnost pozorovat a porovnávat, co je rozdílné a naopak
  • Seznamování dětí se základními geografickými pojmy
  • Rozšiřování okruhu kamarádů, poznání, že ačkoli mluvíme jinou řečí, hrajeme stejné hry, máme stejné hračky – motivace k osvojování si jazyka svých kamarádů
  • Seznamování s tradicemi obou zemí – advent, Mikuláš, Vogelhochzeit, velikonoce aj.
  • Rozvíjení a podpora přátelských vztahů nejen mezi dětmi, ale též mezi jejich rodiči a kolegii obou předškolních zařízení.


Partnerství MŠ Pampeliška, Lovecká 11, Jablonec nad Nisou a Ki-ta Knirpsenland Oderwitz.

Partnerství mezi oběma školkami bylo zahájeno v r. 2007, od té doby se děti i kolektivy a také rodiče obou školek pravidelně navštěvují, plánují a pořádají společné akce.

Máme společné logo: Vytvořené v létě 2010.